Welcoming the New Phase

Ամփոփելով 2013-ը` Բանակցության երևանյան կենտրոնը պատիվ ունի ներկայացնել 2011-2013 թվականների իր զեկույցը` «Նոր շրջանին ընդառաջ»:

Սրտանց մաղթում ենք ձեզ և ձեր սիրելիներին Ուրախ Ամանոր և խաղաղ Սուրբ Ծնունդ (և իհարկե ոչ, սա ենթակա չէ բանակցության)


As we wrap up 2013, CEN Yerevan is glad to present its report for 2011-2013, “Welcoming the New Phase Ahead.”

With this, we wish you a very Happy 2014 and a peaceful Christmas (and no, of course these are not negotiable)

Welcoming the New Phase Ahead – CEN Yerevan Biennial Report, 2011-2013

Negotiating with CEED Top Class Entrepreneurs

“In business, you don’t get what you deserve, you get what you negotiate.”

On December 20, CEED Armenia (Center for Entrepreneurship and Executive Development) engaged CEN Yerevan to deliver a special module on business negotiation, as part of its Top Class Program.

Participants were entrepreneurs from four target sectors — pharmaceutical, food, hospitality, and IT. Starting off with sharing personal experiences on business negotiation, participants were then involved in hands-on negotiation. Preparing in groups and then individually, the entrepreneurs started negotiating in pairs while three selected participants engaged in a one-on-one negotiation with the trainer, which were videotaped.
Read more

Addressing Cultural Issues through Effective Communication

With civil society and public advocacy on the rise in Armenia, cultural issues are becoming a central part of the social discourse.

Addressing this growing need for professional insight and training, Tsirani NGO, CEN Yerevan and Zorakn Foundation launched the “Cultural Issues and Communication” Evening School, Fourth Edition.
Read more

CEN Yerevan for Youth

The younger generation is the driving force of the society of tomorrow. Further to this conviction, CEN Yerevan developed and delivered a unique 18-hour workshop series on Negotiation and Public Speaking for a vibrant group of over 20 dynamic young analysts.
Read more

Negotiation and Communication Workshop for CBA Legal Department

In line with its mission to improve negotiation processes at state institutions, CEN Yerevan conducted an intensive 15-hour workshop series on Negotiation and Communication for the staff of the Legal Department of the Central Bank of Armenia — one of the first workshops to be held at the newly-inaugurated CBA Training and Research Center in Dilijan.

In preparation of targeted workshop material, the CEN Yerevan team met with the heads of divisions to better understand negotiation situations and communication problems that arise during everyday work.
Read more

Armenian Culture of Negotiation

How do we negotiate? How do we see negotiation? Do we know what’s effective and what’s not?
Stepan Khzrtian presents the results of CEN Yerevan research on Armenian Culture of Negotiation, on Boon TV.

https://www.youtube.com/watch?v=UIjxetTY2vs